மார்கழி மாதம்

(டிசம்பர்-ஜனவரி)


மார்கழி 1

16-12-2020
(புதன்கிழமை)

தனுர்மாத பூஜை ஆரம்பம்

மார்கழி 3

18-12-2020
(வெள்ளிக்கிழமை)

தங்கரதம்

மார்கழி 6

21-12-2020
(திங்கட்கிழமை)

மகராயணம்

மார்கழி 10

25-12-2020
(வெள்ளிக்கிழமை)

தங்கரதம், வைகுண்ட ஏகதேசி

மார்கழி 10

25-12-2020
(வெள்ளிக்கிழமை)

தங்கரதம், வைகுண்ட ஏகதேசி

மார்கழி 17

01-01-2021
(வெள்ளிக்கிழமை)

தங்கரதம்

மார்கழி 20

04-01-2021
(திங்கட்கிழமை)

பூரம், தங்கரதம்

மார்கழி 24

08-01-2021
(வெள்ளிக்கிழமை)

தங்கரதம்

மார்கழி 25

09-01-2021
(சனிக்கிழமை)

கனு உற்சவம், விநாயகர் புறப்பாடு

மார்கழி 26

10-01-2021
(ஞாயிற்றுக்கிழமை)

கனு உற்சவம், முதல் நாள், ஸ்ரீ அம்பாள் புறப்பாடு

மார்கழி 27

11-01-2021
(திங்கட்கிழமை)

கனு உற்சவம், இரண்டம் நாள்

மார்கழி 28

12-01-2021
(செவ்வாய்க்கிழமை)

கனு உற்சவம், மூன்றாம் நாள், ஸர்வ அமாவாசை

மார்கழி 29

13-01-2021
(புதன்கிழமை)

கனு உற்சவம், நான்காம் நாள், போகி பண்டிகை